Download govindam adi purusham video

Download govindam adi purusham video on savevid.com

Download govindam adi purusham streaming video in flv, mp4, avi formats direct easily on Savevid.com.

 

govindam adi purusham

 • Share:
                  
 • Provider: YouTube Link: http://www.youtube.com/watch?v=fqnpdTXec-E
 • Rate: Please rate this video Views: 15 Downloads: 15
 • Description: By George Harrison.

  Govindam adi-purusam tam aham bhajami

  Venum kvanantam aravinda-dalayataksam
  Barhavatamsam asitambuda-sundarangam
  Kandarpa-koti-kamaniya-visesa-sobham

  Govindam adi-purusam tam aham bhajami

  Angani yasya sakalendriya-vrtti-manti
  Pasyanti panti kalyanti ciram jaganti
  Ananda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya

  Govindam adi-purusam tam aham bhajami
 • Tags: , , , , , ,
 • Category: Flag video Entertainment