Download Lord's Prayer in Tagalog - Ama namin, sumasalangit Ka... video

Download Lord's Prayer in Tagalog - Ama namin, sumasalangit Ka... video on savevid.com

Download Lord's Prayer in Tagalog - Ama namin, sumasalangit Ka... streaming video in flv, mp4, avi formats direct easily on Savevid.com.

 

Lord's Prayer in Tagalog - Ama namin, sumasalangit Ka...

 • Share:
                  
 • Provider: YouTube Link: http://www.youtube.com/watch?v=VMVn9oPOeI0
 • Rate: Please rate this video Views: 54 Downloads: 0
 • Description: Lord's Prayer in Tagalog, brought to you by The Center for Non Harming Ministries. HD multilingual DVD available for sale, details at

  Ama namin, sumasalangit Ka
  Sambahin ang ngalan Mo
  Mapasaamin ang kaharian Mo
  Sundin ang loob Mo
  Dito sa lupa, para nang sa langit.
  Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw.
  At patawarin Mo kami sa aming mga sala,
  Para nang pagpapatawad namin
  Sa mga nagkakasala sa amin.
  At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso,
  At iadya Mo kami sa lahat ng masama.
  Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan,
  At ang kadakilaan, magpakailanman Amen.

  Pronouncing Hebrew: Avinu shebashamayim, yitkadash shemekha. // Tavo malkhutekha ye'aseh r'tsonekha ba'arets ka'asher na'asah vashamayim. // Ten-lanu haiyom lechem chukeinu.u'selach-lanu et-ashmateinu ka'asher solechim anachnu la'asher ashmulanu. Ve'al-tevieinu lidei massah, ki im-hatsileinu min-hara. Ke lakha, hamamlakha, vehageverah, veha tiferet l'olemei 'olamim. Amen.
  NOTES: Our thanks to the growing number of voices who have taken part in this project -- see voiceshome.com for the latest list. Our thanks to you, our visitors, for all you do as a voice for peace in the world. Please see VoicesHome.com for more information. The Voices Home project invites visitors to look beneath the skin-deep differences and move beyond language barriers to find the common humanity and hope for a better world. We hope you'll agree that beneath all our different languages and exteriors are similar searches, and that the work of realizing the dreams of a better tomorrow begins by expanding our outlook to see our shared humanity today.
 • Tags: ,
 • Category: Flag video Other, Celebrity Videos